(ភាសាខ្មែរ) វគ្គទី៥ ឥរិយាបថជំនួញតាមបែបជប៉ុន «ខៃសិន» ជាវិធីធ្វើឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធិភាព ល្អប្រសើរ និងមានភាពសាមញ្ញ 【Business Manner】
(ភាសាខ្មែរ) វគ្គទី៥  ឥរិយាបថជំនួញតាមបែបជប៉ុន  «ខៃសិន» ជាវិធីធ្វើឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធិភាព  ល្អប្រសើរ និងមានភាពសាមញ្ញ 【Business Manner】
2019.12.12

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ភាសាខ្មែរ のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事
おすすめ記事