(ភាសាខ្មែរ) Port គម្រោងរបស់ JICA ទៅលើចំណតផែពហុបំណងកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុ
(ភាសាខ្មែរ) Port គម្រោងរបស់ JICA ទៅលើចំណតផែពហុបំណងកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុ
2019.07.24

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ភាសាខ្មែរ のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事

Sorry, no posts matched your criteria.

おすすめ記事