(ភាសាខ្មែរ) “ការយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់រស់នៅជាក់ស្តែងនៅប្រទេសជប៉ុន គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់យុវជនខ្មែរមានបំណងបម្រើការនៅជប៉ុន”
(ភាសាខ្មែរ) “ការយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់រស់នៅជាក់ស្តែងនៅប្រទេសជប៉ុន គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់យុវជនខ្មែរមានបំណងបម្រើការនៅជប៉ុន”
2022.10.25

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 クメール語 のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事

Sorry, no posts matched your criteria.

おすすめ記事