(ភាសាខ្មែរ) “អត្តចរិកល្អ ភាពស្មោះត្រង់ និងភាពហ្មត់ចត់ចំពោះការងារ ជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការប្រកបការងារជាមួយជនជាតិជប៉ុន”
(ភាសាខ្មែរ) “អត្តចរិកល្អ ភាពស្មោះត្រង់ និងភាពហ្មត់ចត់ចំពោះការងារ  ជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការប្រកបការងារជាមួយជនជាតិជប៉ុន”
2022.06.13

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ភាសាខ្មែរ のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事
おすすめ記事