(ភាសាខ្មែរ) ការផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីរបស់មគ្គុទេសក៍ទេសចរក្នុងវិបត្តិកូវីដ១៩

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ភាសាខ្មែរ のみです。