(ភាសាខ្មែរ) “ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងក្លាហាន រួមនឹងការចេះសន្សំសំចៃប្រាក់កាស់ចាយវាយអោយមានប្រសិទ្ធភាព ជាចំនុចនាំអោយខ្ញុំជោគជ័យក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន”
(ភាសាខ្មែរ) “ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងក្លាហាន រួមនឹងការចេះសន្សំសំចៃប្រាក់កាស់ចាយវាយអោយមានប្រសិទ្ធភាព ជាចំនុចនាំអោយខ្ញុំជោគជ័យក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន”
2021.05.28

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ភាសាខ្មែរ のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事

Sorry, no posts matched your criteria.

おすすめ記事