ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាកម្ពុជាមុននិងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩កើតឡើង!

  យោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះ … បន្ត​ការ​អាន ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាកម្ពុជាមុននិងក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩កើតឡើង!