ដើម្បីក្លាយជាមគ្គុទេសក៍ទេសចរ តើត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

ដើម្បីក្លាយជាមគ្គុទេសក៍ទេសចរ៖ •តាមដានសេចក្តីប្រកាស់ជ្រើ … បន្ត​ការ​អាន ដើម្បីក្លាយជាមគ្គុទេសក៍ទេសចរ តើត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?