គេហទំព័រព័ត៌មានដែលតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន

"Life"Latest Posts

"Sightseeing" Latest posts

  "Column" Latest Posts

  "Culture" Latest Posts

  "in Cambodia" Latest Posts

   HOME > in Cambodia > Social Contribution > JICA in Cambodia > (ភាសាខ្មែរ) Water Supply ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតខេត្តកំពត កំពុងត្រៀមផ្តល់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ជាងមួយម៉ឺនគ្រួសារប្រើប្រាស់

   (ភាសាខ្មែរ) Water Supply ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតខេត្តកំពត កំពុងត្រៀមផ្តល់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ជាងមួយម៉ឺនគ្រួសារប្រើប្រាស់

   Sorry, this entry is only available in Khmer.