(ភាសាខ្មែរ) បទសម្ភាសន៍ អ្នកស្រាវជ្រាវ ម្ហូបខ្មែរ បងស្រី ណាក់ ”ប្រហុកជាគ្រឿងផ្សំពុំអាចខ្វះបាននៅក្នុងម្ហូបខ្មែរ”
(ភាសាខ្មែរ) បទសម្ភាសន៍ អ្នកស្រាវជ្រាវ ម្ហូបខ្មែរ បងស្រី ណាក់ ”ប្រហុកជាគ្រឿងផ្សំពុំអាចខ្វះបាននៅក្នុងម្ហូបខ្មែរ”
2021.03.29

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 クメール語 のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事

(日本語) NyoNyum111号特集:⑥作り方とおすすめレストラン

2021.03.06 カンボジア料理グルメ(生活)プノンペンレシピ(生活)文化特集記事

おすすめ記事