(ភាសាខ្មែរ) អ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ខ្ញុំអាចនឹងបង្កើតឱ្យមានចលនាផុសផុល ក្នុងចំណោមក្រុមយុវជន ឱ្យគិតគូរពីសុខភាពបរិស្ថាន!
(ភាសាខ្មែរ) អ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ខ្ញុំអាចនឹងបង្កើតឱ្យមានចលនាផុសផុល ក្នុងចំណោមក្រុមយុវជន ឱ្យគិតគូរពីសុខភាពបរិស្ថាន!
2022.03.22

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ភាសាខ្មែរ のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事
おすすめ記事