(ភាសាខ្មែរ) តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាព្រះសង្ឃ ហើយព្រះសង្ឃមានការអប់រំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?
(ភាសាខ្មែរ) តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាព្រះសង្ឃ ហើយព្រះសង្ឃមានការអប់រំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?
2022.11.17

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 クメール語 のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事
おすすめ記事