(ភាសាខ្មែរ) “កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ JDS បានផ្តល់ឱកាសសិក្សាស្វែងយល់ថ្មីៗពីប្រទេសជប៉ុន និងជម្រុញការអភិវឌ្ឍអាជីពការងាររបស់ខ្ញុំ”
(ភាសាខ្មែរ) “កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ JDS បានផ្តល់ឱកាសសិក្សាស្វែងយល់ថ្មីៗពីប្រទេសជប៉ុន និងជម្រុញការអភិវឌ្ឍអាជីពការងាររបស់ខ្ញុំ”
2021.03.29

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ភាសាខ្មែរ のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事
おすすめ記事