(ភាសាខ្មែរ) វគ្គទី២  : ការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍ភ្ញៀវ និងការនាំភ្ញៀវចូលបន្ទប់ណាត់ជួប 【Business Manner】
(ភាសាខ្មែរ) វគ្គទី២  : ការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍ភ្ញៀវ  និងការនាំភ្ញៀវចូលបន្ទប់ណាត់ជួប 【Business Manner】
2019.12.13

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ភាសាខ្មែរ のみです。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

関連記事
おすすめ記事